Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünü Uyarıyoruz!

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI GÖREVLENDİRMELERİ KONUSUNDA UYARIYORUZ. 

 

         10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirilmesi” başlıklı 23.maddesinin 1.fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 18.2.2014 gün ve E: 2014/1151 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmuştur. Bu karar uyarınca anılan yönetmeliğin yürürlükte olduğu dönemde görevlendirilen müdür yardımcılarının ve müdür başyardımcılarının görevlendirilmelerinin hukuksal dayanağı kalmadığından geri alınması gerekmektedir. Bu gerekliliğin yerine getirilmemesi anılan Danıştay kararının uygulanmaması anlamına gelmektedir. Yine bu gerekliliğin yerine getirilmeden yapılacak müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı görevlendirmesi müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı adaylarının tercih hakkının ciddi oranda sınırlandırılması anlamına gelecektir. Ankara ilinde söz konusu görevlendirmelerin geri alınması amacına yönelik sendikamızın Ankara Şubeleri Avukatınca takip edilen iki davası vardır. Bu davalarda verilecek olası iptal kararları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı görevlendirmelerini hukuken tehlikeye atabilecektir. Çünkü söz konusu görevlendirmeye başvuran adaylar tercih hakları sınırlandırıldığı gerekçesiyle görevlendirmelerin iptalini isteyebilir ve görevlendirme süreci yeniden başlayabilir. Bu durumda müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı adayları zarar görecek,  okullardaki eğitim-öğretim düzeni olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle henüz zaman varken Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hukukun ve aklın yolunu takip ederek anılan Danıştay kararıyla dayanaksız hale gelen müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı görevlendirmelerini de geri alarak müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı görevlendirmelerinde açık göstermelidir.           

 

 

Nöbet Görevi ve Dilekçe Örneği

Bilindiği gibi nöbet görevinin ücretlendirilmesi, sorumluluklarının azaltılması, farklı uygulamaların ortak yasal bir zemine kavuşturulması ile ilgili 9 Şubat 2015 tarihi itibariyle süresiz nöbet tutmama eylemi başlatmıştık. Nöbet tutmama eylemine ciddi oranda katılım sağlanmış taleplerimiz Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuoyunda görünürlük sağlamıştı.

MEB, Yargı Kararlarını Yok Sayarak Müdür Görevlendirme Çağrıları Yapıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı`nın daha önce verilmiş yargı kararlarını yok sayarak, tamamen keyfi bir şekilde bakanlık kadrolarını kendi siyasal tutum ve anlayışları doğrultusunda yapılan atamalarla doldurduğu bilinmektedir. AKP, 13 yıllık tek başına iktidar döneminde MEB`de yukarıdan aşağıya doğru tarihin en kapsamlı siyasal kadrolaşma hareketi başlatmış, okul müdürleri ve müdür yardımcılarının büyük bölümü iktidar partisinin belirlediği isimlerden oluşmuştur.