Norm Fazlaları İle İlgili Dilekçe Örneği

Hastasiempre tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Dilekçeler

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 19.9.2016 günlü “İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası öğretmenler” konulu 2016/19 sayılı genelgeyi yayımlamış ve tüm illerde norm fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler başlamıştır. İlerde doğacak hukuksal gelişmelerden yararlanmak ve bireysel hukuksal girişimlerde kullanmak için tercih yapmak isteyen norm fazlası öğretmenlerin aşağıdaki dilekçeyi vermelerinde yarar vardır.

Dilekçe Örneğinin İndirmek İçin Tıklayınız 

Proje Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Dikkatine!

admin tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Dilekçeler

Proje okulları kapsamında çalışan ve ataması bakanlık tarafından yapılan öğretmenlerin tercih yapmayıp aşağıdaki dilekçeyi vermeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

……………………………………………………………….Lisesi Müdürlüğüne

                                                                                              ……………………………………..

      19.09.2016 tarih ve 68898891-903-E9853896 sayılı İhtiyaç ve Norm Fazlası Öğretmenler konulu genelgede “Milli Eğitim Bakanlığoı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 11. maddesinde,

  4.Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin işlemleri ise il müdürlüğünce başlatılır. ”Hükmü, 12’nci maddesinde; “(1)Yöneticilikte veya öğretmenlikte geçen dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında; eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Görevinin sona ereceği tarih, ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.” Hükmü, Geçici 1’inci maddesinde ise “(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olan öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden dört veya sekiz yıllık süresini tamamlayanların süresi sona erer.” Hükmü yer almaktadır.

   Ancak ben, bu okula valilikçe değil bakanlık ataması yoluyla görev almış bulunmaktayım. Yukarıda vurgulanan(altı çizgili) yönetmelik maddesi ve geçici maddeler benim durumumu kapsamamaktadır.

   Müdürlüğünüzce ifade edilen Proje Okulundaki görev süremin dolduğuna ilişkin listede bu nedenle bulunmamam gerekir. İlgili maddelere uygun olarak düzeltmenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Adres:                                                                                                      Tarih:

                                                                                                                  Ad-Soyad:

 

                                                                                                                  İmza:

Mevcut Müdür Yardımcıları/Baş Yardımcılarının Dikkatine

admin tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Dilekçeler

 

10.6.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirilmesi” başlıklı 23.maddesinin 1.fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve Yönetmeliğin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu’nun “Açıklama” başlıklı kısmının 3.maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri İçin aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 18.2.2014 gün ve E: 2014/1151 sayılı kararıyla yürütmesi durdurulmuştur.