Eğitim Sen'in İlkeleri

  • Kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır.

  • Üyelerinin eleştiri ve öneri haklarım kullanmalarını, karar süreçlerine katılmalarını özendirir.

  • Devletten, sermayeden, siyasal parti ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.

  • Kadın üyelerinin, çalışma yaşamında ve sendikal etkinliklerde kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretir. Ek haklar elde etmelerine, onlara olanaklar sunmaya çalışır ve denetimine katılır.

  • Eğitim emekçileri hareketi demokrasiden yanadır. Ülkemizde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesinin mücadelesini yürütür. Evrensel düzeyde insanlığın elde ettiği haklara bizim ülkemizin insanlarının da sahip olmasını savunur.

  • Eğitim emekçileri hareketi özgürlüklerden yanadır. Toplumsal değişim ve dönüşümün, özgürlükçü bir tutumla olanaklı olduğunu kabul eder.

  • Eğitim Sen, düşünce ve ifade özgürlüğünü insanların en temel hakkı olduğunu kabul eder ve bunun için mücadele eder.

  • Eğitim emekçileri hareketi sömürünün karşısındadır. Emeğin sermayeye karşı yürüttüğü mücadelede, işçi sınıfının ve emekçi halkın yanında yer alır.

  • Eğitim emekçileri hareketi barıştan kardeşlikten yanadır. Anadolu mozaiğinde farklı kültürlerin, farklı kimliklerin olduğunu kabul eder.